česky | english
cz | en

Profil absolventa

Podmínkou přijetí do kurzu je úspěšné vykonání přijímacího řízení, při němž uchazeč prokázal potřebnou způsobilost ke studiu dané specializace. Znalosti, nadání a schopnosti uchazeče stanovené TVI jako podmínka přijetí ke studiu ověřuje, posuzuje a hodnotí přijímací komise složená ze zástupců TVI, psychologa a zástupce CME. O přijetí uchazeče do kurzu rozhoduje na základě návrhu TVI komise CME.

Showrunner

Absolvent je schopen svůj kreativní záměr vyjádřit prostřednictvím televizního média, chápe smysl výrazových prostředků, jejich funkci a specifika a dokáže představit svůj plánovaný projekt, tzn. je schopen převést svůj záměr do podoby explikace, treatmentu a synopse.

Absolvent rozumí dramatické stavbě televizního seriálu, reality show nebo jiného zábavného TV formátu, umí určit klíčovou situaci vyprávění a to, jak definuje ústřední konflikt. Absolvent dokáže popsat vývoj jednotlivých charakterů, vývoj a proměny jejich vztahů.

Absolvent rozumí specifikaci práce s hercem, nehercem i účinkujícím, rozumí procesu obsazování rolí, umí vést hereckou zkoušku, rozumí problematice scénografie, kostýmů a líčení, umí definovat koncepci výtvarné stylizace.

Absolvent rozumí procesu přípravy, natáčení a dokončení TV pořadů. Chápe proces synergie uvnitř TV štábu, je schopen komunikovat se všemi složkami spolupodílejících se na tvorbě TV pořadů. Dokáže využít všech dostupných výrazových prostředků k dosažení své představy o podobě TV pořadu.

Absolvent zná střihovou skladbu a je schopný pracovat s technologií analogového i digitálního záznamu.

Absolvent je schopen kritického myšlení a aplikování znalostí ze studia do vlastní tvorby. Ovládá všechny obvyklé vyjadřovací metody audiovizuálních médií, dokáže formulovat téma, podílet se na rozvíjení a kritické reflexi scénáře TV pořadu, rozklíčovat podtext, zpracovat audiovizuální záznam, je schopen týmové spolupráce při přípravě a realizaci TV pořadu. Ovládá kompletní postprodukční proces audiovizuálního díla, má znalosti a dovednosti související se zvukovou režií a hudebními nahrávkami. Rozumí technické kvalitě zvukové složky AV tvorby a zvukové postprodukci. Je ve své práci schopen pružně reagovat na aktuální rozvoj technologií.

Absolvent úzce spolupracuje s autorem námětu a/nebo scénáře, zodpovídá za rozpracování kreativní myšlenky do všech epizod „long running“ projektu nebo TV show, za tvůrčí vedení a výstupy týmu kreativních pracovníků a za kreativní řízení obsahu projektu. Umí pracovat s daty, analyzovat výsledky sledovanosti a spokojenost diváků.

Odpovídá za rozpracování myšlenky do podoby literárního scénáře. Podílí se na formování žánrové, tematické a vizuální koncepce, dramaturgické struktury, psychologie postav a dialogů.

Dokáže vyhledat nové náměty a scénáře pro různé programové platformy, nabízí a vyvíjí nové formáty a projekty.
Podílí se na dlouhodobější strategii při výběru látky, tvůrců, určování koncepcí projektů a jejich směřování v procesu vývoje, výroby a distribuce.